Neurofeedback therapie, wat is het en hoe werkt het? (2023)

Neurofeedback is een behandelmethode voor aandoeningen die verband houden met de hersenen, zoalsuitputting,Moeite met slapen,depressiezijADHD/ADD. Elk brein produceert hersengolven. Hersengolven zorgen voor communicatie tussen verschillende hersengebieden. Net als bloeddruk en hartslag moeten deze golven binnen bepaalde waarden liggen. Wanneer hersengolven buiten deze waarden vallen, communiceren de verschillende hersengebieden niet efficiënt met elkaar. Je brein is als het ware uit balans. Dit kan leiden tot psychisch en/of lichamelijk ongemak.

Hoe werkt neurofeedbacktherapie?

Door middel van neurofeedback wordt een disbalans in hersengolven door gerichte training opgeheven.Neurofeedback kan worden gezien als fysiotherapie voor de hersenen. Hersengolven worden via operante conditionering (straf en beloning) getraind tot gewenste waarden. Deze training wordt uitgevoerd door middel van visuele en auditieve feedback, gegeven tijdens het bekijken van een dvd/film.

De behandeling is niet-invasief. Dat wil zeggen, er wordt niets in of uit je hersenen gehaald. De sensoren in de EEG-kap registreren alleen de hersenactiviteit. Trainen wordt vaak zelfs als verrassend leuk ervaren. Doordat je hersenen in balans worden getraind, verdwijnen je klachten zonder medicatie. Als er medicijnen worden gebruikt, kan dit in de meeste gevallen worden verminderd door uw huisarts te raadplegen.

(Video) What Is Neurofeedback? How Brain Training Can Benefit Kids, Families, and Adults

onze methode

Wij werken met één van de modernste technieken in de Verenigde Staten, desw-LORETA Z Scoremethode. We werken met een complete EEG bel met 19 sensoren. Zowel de EEG (voormeting) als de behandelingen worden uitgevoerd met deze complete EEG kap. Hierdoor kunnen we 4D in de hersenen trainen, wat effectiever en intensiever is.Met onze techniek krijg je een beter resultaat met 50% minder sessies!

Welke andere vormen van neurofeedback zijn er?

Naast onze methode (LORETA Z Score) zijn er twee andere methoden algemeen beschikbaar. De meest gebruikelijke methode in Nederland is de Zengar of Neurooptimale methode. Praktijken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback werken met deze methode. Dit is een methode zonder meetmethode waarbij therapeuten 1 type behandeling geven, of het nu gaat om ADHD, burn-out, of depressie, man of vrouw, jong of oud, iedereen krijgt dezelfde behandeling zonder vooraf te meten waar precies de klachten zitten. Komt van. .

Er zijn ook praktijken die werken door vooraf te meten met een volledige EEG-cap en vervolgens te trainen met 2 of 4 afzonderlijke sensoren (oppervlaktetraining). Hier worden in ieder geval individuele maatregelen genomen en wordt ook een gepersonaliseerde behandeling gebruikt. Meestal zijn er 30-40 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken en het is nog altijd minder effectief dan de LORETA Z Score methode.

Lees meer over onze neurofeedback behandeling

Waar moet ik op letten bij het zoeken naar een neurofeedback praktijk?

 • Wordt er eerst een meting (EEG) gedaan?
 • Hoeveel sensoren worden getraind? Enkele losse sensoren of een complete EEG-dop?
 • Hoeveel behandelingen heeft een gemiddeld persoon nodig voor een neurofeedbackbehandeling? Bij ons zijn dat er 15, met 2 of 4 sensoren loopt dat op tot 30-40 sessies. We stellen praktijken ter discussie die ernaar streven om met 10 behandelingen klaar te zijn. Dit is in zeldzame gevallen mogelijk, maar het zou afhangen van de claims en de techniek.
 • Werk je samen met therapeuten die gespecialiseerd zijn in neurofeedback? Heeft de therapeut voldoende kennis van de hersenen?
 • Werk je dagelijks met neurofeedback of gebruik je het af en toe? Bij dat laatste kan kennis minder zijn.
 • Sommige adverteren met gratis toegang. Meestal is dit slechts een kennismakingsgesprek en is er geen voormeting. Bij ons kunt u al uw twijfels telefonisch oplossen en zo kennis maken met ons en de therapie. Mochten wij niet direct telefonisch bereikbaar zijn, laat dan een telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
(Video) Hoe werkt neurofeedback? Praktijkvoorbeeld behandeling ADHD/ADD

Voor wie is neurofeedback geschikt?

De overgrote meerderheid van psychische aandoeningen komt voort uit een onregelmatigheid of onbalans in hersengolven. Neurofeedback is een vorm van therapie die zich richt op het trainen van hersengolven om deze in balans te brengen. Dit maakt neurofeedback eenbehandelingsmethodeHet is zeer veelzijdig met zeer goede resultaten. Daarnaast is de training geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Hersengolftraining door middel van neurofeedback kun je zien als leren fietsen. Als de hersenen de truc eenmaal hebben geleerd, kunnen ze deze niet meer afleren. OFResultatendie worden bereikt, zijn daarom blijvend.

(Video) NEUROFEEDBACK - Wat is het, ervaringen & voordelen | Peter Joosten MSc.

Wat zijn de voordelen van Neurofeedback-therapie?

Neurofeedback is een behandelmethode uit de Verenigde Staten waarbij hersenactiviteit getraind kan worden om in balans te komen. Klachten zijn vaak het gevolg van een dieperliggende oorzaak; Door de hersenen te trainen, pakt neurofeedback dit onderliggende probleem direct aan. Dit blijkt veel voordelen te hebben ten opzichte van bestaande behandelingen:

 • De oorzaak wordt direct behandeld, er is geen controle over de symptomen.
 • Je traint onbewust je hersenactiviteit in balans, er komt niets in je lichaam.
 • Het resultaat van de therapie is blijvend.
 • Je hoeft niets te doen, we trainen je hersenactiviteit in balans.
 • Neurofeedbacktherapie is veilig en pijnloos.
 • Therapie kan ervoor zorgen dat de medicatie niet nodig is of, als deze al in gebruik is, later kan worden verwijderd. Dit dient altijd in overleg met een arts te gebeuren. Maak het nooit op eigen initiatief af!
 • Neurofeedback therapie wordt als leuk ervaren.

Neurofeedback bij de Hersenkliniek

Bij Brain Clinic zijn we gespecialiseerd in neurofeedback met verschillende therapeuten, elk met hun specialiteit. Onze therapeuten hebben uitgebreide kennis van het brein en de therapievorm. Door onze krachten te bundelen beschikt Brain Clinic over uitgebreide en gespecialiseerde kennis op het gebied van neurofeedback. Zo begint de neurofeedbacktherapie in de Clínica do Cérebro:

 • Inslikken: Voordat we met de neurofeedbackbehandeling beginnen, verkrijgen we eerst informatie over je hersenactiviteit met een voorafgaande meting (EEG).
 • Neurofeedback-training: uw hersengolven worden opnieuw in balans gebracht door middel van visuele en auditieve feedback.
 • Continue monitoring: Doordat we werken met de nieuwste technieken, zijn we in staat om continu je voortgang te monitoren.
 • Neurofeedback Coaching: Tijdens de Neurofeedback training word je getraind door ons team van experts. We nemen de tijd om de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Onze neurofeedback therapeuten

We hebben een aantal therapeuten in onze praktijk met sterke achtergronden zoals gezondheidswetenschappen, psychologie, hersteleducatie, klinisch neuropsychologen en klinische (laboratorium) neurofysiologen. Onze therapeuten zijn in huis opgeleid op het gebied van neurofeedback. In Nederland zijn er basistrainingen over Neurofeedback, maar in deze cursussen worden alleen verouderde technieken geleerd. De kennis en ervaring halen we in onze in-house neurofeedback training uit andere landen (denk Duitsland, USA) waar deze vorm van therapie (swLORETA Z Score) veel vaker de standaard is. Zo wisselen we veel kennis uit met andere praktijken uit andere landen.

(Video) Hoe werkt neurofeedback?

Resultaten behaald met Neurofeedback

95% van de Brain Clinic-klanten die met behandelingen beginnen, vertrekken met resultaat. Dit slagingspercentage is zo hoog omdat we bij opname al kunnen onderscheiden of de klachten te herleiden zijn tot hersenactiviteit.

De verkregen resultaten variëren van een complete levensverandering tot een gemiddeld resultaat. Helaas werkt de therapie in 5% van de gevallen niet. Door continue monitoring merken we dit echter vaak al vroeg, daarom stoppen we de therapie meestal rond de 8 behandelingen.

De ervaring leert dat cliënten maanden na de therapie steeds beter gedijen. De hersenen zijn nog steeds aan het aanpassen nadat de behandelingen voorbij zijn. Het brein is in staat tot zelflerend vermogen en neurofeedback duwt het in de goede richting.

(Video) Neurofeedback & biofeedback uitgelegd

Neurofeedback en Nijmegen, Arnhem, Tiel y Den Bosch

Onze praktijk is gevestigd in Wamel, op de grens van Gelderland en Brabant. De Hersenkliniek is goed bereikbaar vanuit de buursteden Tiel, Nijmegen, Arnhem, Den Bosch en Oss.

Videos

1. Werkt hersenstimulatie beter dan medicatie?
(Dr. Tracey Marks)
2. Hoe u uw hersenen kunt trainen: basisprincipes van hersentraining met Dr. Trish Leigh
(Dr. Trish Leigh, Brain Rewire )
3. Trailer: Meet de wetenschap met twee maten? Over ADHD, neurofeedback en het RED-dieet...
(PelsserRedCentrum)
4. Hoe werkt biofeedback? Praktijkvoorbeeld behandeling stress klachten
(Biofeedbacknews)
5. Neurofeedback en Hechtingsproblematiek
(Als Hechten Niet Vanzelf Gaat )
6. Hoe gaat Neurofeedback door Nanny Wolfs
(Nanny Wolfs)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 06/24/2023

Views: 6260

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.